Szeretnék kitölteni egy reklamációs / garanciális űrlapot

8. ELÁLLÁSI JOG


8.1. Az e fejezetben foglaltak az Ügyfelek közül kizárólag a Fogyasztókra, azaz a szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak, akik árut, szolgáltatást vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei.
 
8.2. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 
8.3. A Szolgáltató tájékoztatja a házhozszállítási szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztót, hogy a Fogyasztó főszabály szerint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést jogosult a megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondani. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten kérte a Szolgáltatótól, hogy a szolgáltatás teljesítését a szerződés megkötését követő 14 napon belül kezdje meg és a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó a szerződést a megkötése napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatja azzal, hogy a felmondás jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. Szolgáltató felhívja továbbá a házhozszállítást igénybe vevő Fogyasztó figyelmét, hogy a szolgáltatásra irányuló szerződés fentiek szerinti felmondással történő megszüntetésére nincs lehetőség fuvarozás esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
 
8.4. Az elállási jog nem áll fenn az áru adásvételére vonatkozó következő szerződések esetében:
(a) zárt csomagolású áruk, amelyek higiéniai, vagy egészségvédelmi okokból az átadást követő felbontásuk után nem alkalmasak a visszaadásra, vagy
(b) olyan nem előre gyártott áruk, amelyek egyedi ügyfélmegrendelésre készültek, vagy egyértelműen a Fogyasztó személyes igényeihez igazították őket, vagy
(c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
(d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
(e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.
(A fenti lista a KONDELA ONLINE ÁRUHÁZban kínált termékek szempontjából leginkább szóba jöhető kivételeket tartalmazza; az elállási jog alóli összes kivétel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ban olvasható.)
 
8.5. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE
8.5.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván; elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen pontban meghatározott elérhetőségeire. Az elállási nyilatkozat-minta. pdf formátumban letölthető az alábbi linkre kattintva: www.kondela.hu

A Fogyasztó elállási nyilatkozatát az 1.6. pont szerinti ügyfélszolgálat részére küldheti meg (levelezési cím: Szlovákia – 027 44 Tvrdosín, Vojtassákova 893.; e-mail cím: [email protected] ).
 
8.5.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 8. fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 
8.5.3. Elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 8.1. pontban foglalt időpontoktól számított 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. A Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 
8.5.4. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének (Szolgáltatóhoz való megérkezésének) idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 
8.5.5. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató részére visszajuttatni. A házhoz szállított, elállással érintett termékek a Szolgáltató  központjába:

Kondela
Novohradská 2843, Lučenec 984 01, Szlovákia.
+421 903 780 798

küldhetők, illetve vihetők vissza. Amennyiben a Fogyasztó az elállással érintett terméket a megrendelést követően a Szolgáltató valamely áruházában vette át, akkor azt abba az áruházba küldheti, illetve viheti vissza, ahol a terméket átvette. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Fogyasztó az elállással érintett termékeket postai úton nem, csak csomagszállítással foglalkozó vállalkozás/vállalkozó közreműködésével küldheti a Szolgáltató részére vissza.
 
8.5.6. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének (visszavitelének) költsége a Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a termék visszaküldésének költségei akkor is a Fogyasztót terhelik, ha a Fogyasztó a termék házhozszállításakor gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó kérésére a Szolgáltató lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésében azzal, hogy a visszaszállítás költsége ez esetben is a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató a visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól. Fogyasztó segítségnyújtásra irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

Szolgáltató továbbá felhívja Fogyasztó figyelmét arra, hogy a visszaküldött termék teljes árát csak akkor tudja visszafizetni Fogyasztó részére, ha a visszaküldött termék a Szolgáltatóhoz eredeti csomagolásban érkezik vissza.
 
8.5.7. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldése közvetlen költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 
8.5.8. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállásáról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
 
8.5.9. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termékek vételárának, illetve szállítási díjának készpénzben történő visszatérítésére nincs lehetőség, Szolgáltató kizárólag banki átutalás útján téríti meg a vételi és szállítási díjakat.
 
8.5.10. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szeretnék kitölteni egy ellálási űrlapot