Ajándék 60 000 Ft feletti vásárlás esetén

Elállási jog

Szeretnék kitölteni egy reklamációs / garanciális űrlapot

8. ELÁLLÁSI JOG


8.1. Az e fejezetben foglaltak az Ügyfelek közül kizárólag a Fogyasztókra, azaz a szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak, akik árut, szolgáltatást vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei.
 
8.2. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 
8.3. A Szolgáltató tájékoztatja a házhozszállítási szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztót, hogy a Fogyasztó főszabály szerint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést jogosult a megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondani. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten kérte a Szolgáltatótól, hogy a szolgáltatás teljesítését a szerződés megkötését követő 14 napon belül kezdje meg és a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó a szerződést a megkötése napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatja azzal, hogy a felmondás jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. Szolgáltató felhívja továbbá a házhozszállítást igénybe vevő Fogyasztó figyelmét, hogy a szolgáltatásra irányuló szerződés fentiek szerinti felmondással történő megszüntetésére nincs lehetőség fuvarozás esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
 
8.4. Az elállási jog nem áll fenn az áru adásvételére vonatkozó következő szerződések esetében:
(a) zárt csomagolású áruk, amelyek higiéniai, vagy egészségvédelmi okokból az átadást követő felbontásuk után nem alkalmasak a visszaadásra, vagy
(b) olyan nem előre gyártott áruk, amelyek egyedi ügyfélmegrendelésre készültek, vagy egyértelműen a Fogyasztó személyes igényeihez igazították őket, vagy
(c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
(d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
(e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.
(A fenti lista a KONDELA ONLINE ÁRUHÁZban kínált termékek szempontjából leginkább szóba jöhető kivételeket tartalmazza; az elállási jog alóli összes kivétel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ban olvasható.)
 
8.5. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE
8.5.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván; elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen pontban meghatározott elérhetőségeire. Az elállási nyilatkozat-minta. pdf formátumban letölthető az alábbi linkre kattintva: www.kondela.hu

A Fogyasztó elállási nyilatkozatát az 1.6. pont szerinti ügyfélszolgálat részére küldheti meg (levelezési cím: Szlovákia – 027 44 Tvrdosín, Vojtassákova 893.; e-mail cím: [email protected] ).
 
8.5.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 8. fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 
8.5.3. Elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 8.1. pontban foglalt időpontoktól számított 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. A Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 
8.5.4. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének (Szolgáltatóhoz való megérkezésének) idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 
8.5.5. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató részére visszajuttatni. A házhoz szállított, elállással érintett termékek a Szolgáltató  központjába:

Kondela
Novohradská 2843, Lučenec 984 01, Szlovákia.
+36 20 410 2971

küldhetők, illetve vihetők vissza. Amennyiben a Fogyasztó az elállással érintett terméket a megrendelést követően a Szolgáltató valamely áruházában vette át, akkor azt abba az áruházba küldheti, illetve viheti vissza, ahol a terméket átvette. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Fogyasztó az elállással érintett termékeket postai úton nem, csak csomagszállítással foglalkozó vállalkozás/vállalkozó közreműködésével küldheti a Szolgáltató részére vissza.
 
8.5.6. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének (visszavitelének) költsége a Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a termék visszaküldésének költségei akkor is a Fogyasztót terhelik, ha a Fogyasztó a termék házhozszállításakor gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó kérésére a Szolgáltató lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésében azzal, hogy a visszaszállítás költsége ez esetben is a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató a visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól. Fogyasztó segítségnyújtásra irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

Szolgáltató továbbá felhívja Fogyasztó figyelmét arra, hogy a visszaküldött termék teljes árát csak akkor tudja visszafizetni Fogyasztó részére, ha a visszaküldött termék a Szolgáltatóhoz eredeti csomagolásban érkezik vissza.
 
8.5.7. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldése közvetlen költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 
8.5.8. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállásáról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
 
8.5.9. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termékek vételárának, illetve szállítási díjának készpénzben történő visszatérítésére nincs lehetőség, Szolgáltató kizárólag banki átutalás útján téríti meg a vételi és szállítási díjakat.
 
8.5.10. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

Szeretnék kitölteni egy ellálási űrlapot

Kedvezményeink

95 %-a a központi raktárkészletről elérhető

95 %-a a központi raktárkészletről elérhető

Tudjon meg többet
Ingyenes szállítás 100 000 Ft feletti vásárlás esetén.

Ingyenes szállítás 100 000 Ft feletti vásárlás esetén.

Tudjon meg többet
Garancia az áru visszatérítésére 60 napon belül

Garancia az áru visszatérítésére 60 napon belül

Tudjon meg többet
100 % pénzvisszafizetési garancia

100 % pénzvisszafizetési garancia

Tudjon meg többet
 • Nyelv
 • Termékek várnak rád az összehasonlítóban: Összehasonlítás

  Cookie-preferencia

  • Az ön magánszférája
  • Nélkülözhetetlen sütik
  • Teljesítmény sütik
  • Funkcionális sütik
  • Marketingsütik