Ajándék 60 000 Ft feletti vásárlás esetén

Személyes adatok védelme

    1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A KONDELA s.r.o. vállalat (székhelye: Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, cégazonosító szám: 36 409 154) a továbbiakban: „Szolgáltató" a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló GDPR 2016/679 rendelet (a továbbiakban: rendelet), valamint a szlovák törvénykönyv 18/2018 személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (továbbiakban: "törvény") értelmében rendelkezik biztonsági intézkedésekkel, amelyeket rendszeresen frissít. Ezek meghatározzák az információs rendszert érintő fenyegetések és kockázatok kiküszöböléséhez és minimalizálásához szükséges biztonsági intézkedések körét és módszerét annak érdekében, hogy biztosítsa:

 • a legkorszerűbb információtechnológiai vezérlő rendszerek elérhetőségét, integritását és megbízhatóságát,
 • a személyes adatok védelmét az elvesztés, sérülés, lopás, módosítás, megsemmisülés ellen, és azok bizalmasságának megőrzését,
 • a lehetséges problémák és zavarforrások azonosítását és megelőzését.

A felelős személy elérhetősége (Data protection Officer): [email protected]  

    2. A személyes adatok védelmének alapelvei

Személyes adatait biztonságosan, az adatmegőrzési szabályzatnak megfelelően és csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig tároljuk. A személyes adatokhoz csak az adatkezelő által a személyes adatok kezelésére felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, akik az adatkezelő utasítása alapján kezelik azokat. Személyes adatairól a szolgáltató birtokon tartási szabályainak megfelelően biztonsági másolat készül. A biztonsági adattárban tárolt személyes adatokat a biztonsági incidensek megelőzésére használjuk fel, amelyek különösen a biztonság megsértéséből vagy a kezelt adatok integritásának károsodásából származhatnak.

    3. Definíciók

        3.1. A „személyes adatok“ az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett személy) vonatkozó információk; az azonosítható természetes személy az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, online azonosítóra való hivatkozással, vagy egy vagy több olyan elemre való hivatkozással, amelyek az adott személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára jellemzőek;
        3.2. A „feldolgozás“ olyan művelet vagy műveletek összessége, amelyek személyes adatokat vagy a személyes adatok csoportját érintik, mint például a beszerzés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, feldolgozás, átdolgozás vagy módosítás, keresés, böngészés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon való rendelkezés, átcsoportosítás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés, akár automatizált, akár nem automatizált módon történik;
        3.3. A „feldolgozás korlátozása“ a megőrzött személyes adatok jelölése a jövőbeni kezelésük korlátozása céljából;
        3.4. A „profilalkotás“ a személyes adatok automatizált kezelésének bármely formája, amely abból áll, hogy a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére használják fel, különösen az érintett természetes személy munkateljesítményével, vagyonával, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődési köreivel, megbízhatóságával, viselkedésével, pozíciójával vagy mozgásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére;
        3.5. Az „információs rendszer“ a személyes adatok bármely strukturált halmaza, amely meghatározott kritériumok szerint hozzáférhető, akár centralizált, decentralizált, akár funkcionális vagy földrajzi alapon terjesztett;
        3.6. Az „adatkezelő” egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós jog vagy egy tagállam joga írja elő, az adatkezelő vagy a kijelölésének konkrét kritériumai az uniós jog vagy egy tagállam joga szerint határozható meg;
        3.7. A „közvetítő“ az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel;
        3.8.  A „harmadik fél“ az érintetten kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, az adatkezelő, a közvetítő és az adatkezelő vagy közvetítő által közvetlenül a személyes adatok feldolgozásával megbízott személyek;
        3.9. Az „érintett hozzájárulása“ az érintett akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítéssel kifejezi hozzájárulását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
        3.10. A „személyes adatok megsértése“ a biztonság olyan megsértése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához vagy azokhoz való hozzáféréshez vezet;
        3.11. A „releváns és indokolt ellenvetés“ a határozattervezettel szembeni ellenvetés, azzal kapcsolatban, hogy megsértették-e ezen rendeletet, vagy a szolgáltatóval vagy közvetítővel kapcsolatban tervezett intézkedés megfelel-e ezen rendeletnek, amelynek egyértelműen bizonyítania kell a határozattervezet által jelentett kockázatok súlyosságát, amely határozati javaslatot jelent az érintett személyek alapvető jogai és szabadságai, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlása tekintetében.

    4. A személyes adatok kezelésének céljai

 

Cél

Annak a szerződésnek a teljesítése, amelyben a szerződő fél az érintett, vagy az érintett kérelmére a szerződéskötést megelőző intézkedések megtétele

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének b) pontja

 

Személyes adatok listája

- titulus

- keresztnév és vezetéknév

- aláírás

- cím

- e-mail

- telefonszám

- szállítási cím

Az érintett személyek kategóriái

ügyfél

Az átvevők kategóriái

csomagszállító cégek

 • Geis SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, Cégazonosító: 31324428

 • DHL Express (Slovakia) s.r.o., Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava, Cégazonosító: 31342876

 • 123Kurier, s. r. o.. Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná, Cégazonosító : 46598863

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

a törvény által előírt mértékben

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

eShop

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja

 

Személyes adatok listája

felhasználói fiók:

- keresztnév és vezetéknév

- e-mail

- telefonszám

- születési dátum

- állandó lakcím

- szállítási cím

Leírás

Ügyfélregisztráció és vásárlási nyilvántartás az eShopon.

Az érintett személyek kategóriái

ügyfél

Az átvevők kategóriái

csomagszállító cégek:

 • Geis SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, Cégazonosító: 31324428

 • DHL Express (Slovakia) s.r.o., Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava, Cégazonosító: 31342876

 • 123Kurier, s. r. o.. Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, Cégazonosító: 46598863

 • Slovenská pošta, a.s., székhelye: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Cégazonosító: 36631124, bejegyzve a Besztercebányai Kerületi Bíróság Cégnyilvántartásának Sa szakaszában, ügyiratszám. 803/S

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

az eShopban való regisztráció időtartamára

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

A kérelmek nyilvántartása

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének a) pontja (az érintett hozzájárult a személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez).

Személyes adatok listája

- keresztnév és vezetéknév

- cím

- telefon

- e-mail

Leírás

A weboldalunkon feltüntetett ​​kapcsolatfelvételi űrlapokon és e-mailjeinken keresztül feldolgozott személyes adatokat kizárólag az Ön kérésének teljesítése érdekében dolgozzuk fel. A kérelem kitöltésével és benyújtásával Ön hozzájárul személyes adatainak a 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja szerinti kezeléséhez. Önnek joga van ezen időszak lejárta előtt bármikor visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött kérelmével vagy a szolgáltató címére küldött kérelmével a következő szöveg " GDPR hozzájárulás visszavonása" feltüntetésével a borítékon. Az adatkezelő kijelenti, hogy amennyiben az érintett írásban kéri a személyes adatok kezelésének a meghatározott határidő előtti megszüntetését, azt a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételétől számított 30 napon belül törli.

Az érintett személyek kategóriái

ügyfél és potenciális vásárló

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

1 év

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

Live chat

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének a) pontja

Azok a személyes adatok, amelyeket a weboldalunkon közzétett online chaten keresztül dolgozunk fel, csak az Ön kérésének teljesítése érdekében kerülnek feldolgozásra. A kérelem kitöltésével és benyújtásával Ön hozzájárul személyes adatainak a 6. cikk 1. bekezdésének a) rendelete szerinti kezeléséhez (az érintett személy hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez).

 

Személyes adatok listája

- keresztnév és vezetéknév

- e-mail

- telefonszám

- IP-cím

Az érintett személyek kategóriái

ügyfél és potenciális vásárló

Közvetítők

nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, SR

A tárolás időtartama

1 év

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

Hűségprogram

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének b) pontja

Személyes adatok listája

- keresztnév és vezetéknév

- állandó lakcím

- ország

- e-mail

- telefonszám

Az érintett személyek kategóriái

ügyfél

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

1 év az eShopból való kijelentkezés után

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

A számviteli bizonylatok feldolgozása

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének c) pontja a törvénykönyv 431/2002-es számviteli törvénye és későbbi módosításai, a törvénykönyv 222/2004-es hozzáadottérték-adó törvény és későbbi módosításai, valamint a Polgári törvénykönyv 40/1964-es és későbbi módosításai szerint.

Személyes adatok listája

- titulus

- keresztnév és vezetéknév

- cím

- telefon

- számlaszám

- e-mail

- aláírás

Az érintett személyek kategóriái

természetes személyek, akik esetében fizetési kötelezettség keletkezett

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

a törvénykönyv 395/2002-es archívumokról és jegyzékekről szóló törvényének megfelelően.

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

Reklamációk

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének c) pontja

a 40/1964-es Polgári törvénykönyv és későbbi módosításai, a 250/2007-es a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990-es módosított jogsértésre vonatkozó 397/2008-es törvényének módosítása szerint

Személyes adatok listája

- keresztnév és vezetéknév

- cím

- e-mail

- telefonszám

- aláírás

Az érintett személyek kategóriái

Ügyfél/ fogyasztó

Átvevők

FERKON s.r.o., Závodná 264/13, Nižná 027 43

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

10 év

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

 

Cél

Adosságbehajtás

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének c) pontja

a törvénykönyv 162/2015-ös közigazgatási rendtartásról szóló törvénye, a 160/2015-ös Polgári peres eljárásokókról szóló törvénye, a 301/2005-ös Büntetőeljárásról szóló törvénye, a 233/1995-ös végrehajtási törvénye, valamint a 7/2005-ös csődeljárásról és szerkezetátalakításról szóló törvénye szerint

Személyes adatok listája

- keresztnév és vezetéknév

- születési szám

- cím

Az érintett személyek kategóriái

az érintett személyek, természetes személyek, és az eljárásban részt vevő jogi személyek

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

5 év

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

Végrehajtások

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének c) pontja

az 59/2018-as a bírósági végrehajtókról és a végrehajtási tevékenységekről (Végrehajtási szabályzat) szóló törvénynek megfelelően

Személyes adatok listája

- általános személyes adatok, az eljárás során megállapított vagy közölt egyéb személyes adatok

Az érintett személyek kategóriái

természetes személy - a végrehajtási eljárás résztvevője, hatósági szerv vagy az eljárásban résztvevő személy nevében eljárni jogosult más személy

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

7 év

Cél

Álláskeresők nyilvántartása

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének a) pontja

 

Személyes adatok listája

- titulus

- keresztnév

- vezetéknév

- lakcím

- és a munkakör feltételezett betöltésének igazolásához szükséges egyéb adatok

Leírás

A szolgáltató csak a sikeres jelentkezőkkel veszi fel a kapcsolatot.

 

A személyes adatok nem lesznek felhasználva automatizált egyéni döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is.

 

Önnek joga van ezen időszak lejárta előtt bármikor visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött kérelmével vagy a Szolgáltató címére küldött kérelmével a következő szöveg "GDPR hozzájárulás visszavonása" feltüntetésével a borítékon. Az adatkezelő kijelenti, hogy amennyiben az érintett írásban kéri a személyes adatok kezelésének a meghatározott határidő előtti megszüntetését, azt a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételétől számított 30 napon belül törli.

Az érintett személyek kategóriái

álláskeresők

Közvetítők

 

-

A tárolás időtartama

a személyes adatokat a hozzájárulás megadásától számított 1 évig tároljuk

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

Newsletter

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének a) pontja

Személyes adatok listája

- e-mail

Leírás

Ha szeretne, feliratkozhat a hírlevelünkre a www.kondela.hu weboldalon. A személyes adatokat csak az Ön által megadott e-mail címre történő hírlevél küldése céljából kezeljük. A hírlevélre való feliratkozással Ön hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. A személyes adatokat a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének a) pontja alapján kezeljük. E-mail címét a leiratkozás időpontjáig kezeljük. Leiratkozhat a minden tőlünk kapott hírlevélben található "leiratkozás" linken keresztül. A leiratkozást követően a továbbiakban nem kap tőlünk hírleveleket. A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím.

Az érintett személyek kategóriái

ügyfél és potenciális vásárló

Az átvevők kategóriái

Az Ön marketinggel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülhetnek marketing partnereinknek, akik a szolgáltató számára személyes adatkezelési részleges tevékenységet végeznek, különösen a marketing és az elégedettségmérés területén.

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

a személyes adatokat a hozzájárulás megadásától számított 1 évig tároljuk

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

A beszállítók és vevők képviselőinek nyilvántartása

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja

Személyes adatok listája

- titulus, keresztnév, vezetéknév

- munkaköri besorolás

- üzleti besorolás

- funkcionális besorolás

- a munkavállaló személyi száma

- szakmai osztály

- munkavégzés helye

- telefon- és faxszám

- munkahelyi e-mail cím

- és a munkáltató azonosító adatai

Az érintett személyek kategóriái

képviselők, vagy a beszállítók és a vevők alkalmazottai

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

10 évvel a szerződés vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

Kamera rendszer

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja

Személyes adatok listája

- videofelvétel a megfigyelt területekről

Leírás

Egyes telephelyeinken kamerás információs rendszer található, amely a vagyonvédelem érdekében figyeli a szolgáltató telephelyét. A kamerarendszer felvételeit nem adjuk át harmadik félnek. Csak a szolgáltató által felhatalmazott személyek és a rajtuk karbantartást végző informatikusok férhetnek hozzá. A kamerarendszer által megszerzett személyes adatok vagyonvédelemre és bizonyításfelvételre szolgálnak a közigazgatási eljárásokban olyan esetekben, amikor a kamerarendszer által megszerzett személyes adatokat bizonyítékként használják fel a folyamatban lévő közigazgatási eljárásokban. Ezeket a bíróságoknak és a szabálysértési vagy büntetőeljárásban érintett hatóságoknak lehet benyújtani.

Az érintett személyek kategóriái

- alkalmazottak

- a megfigyelt területen mozgó személyek

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

ha a rögzített felvételt nem használják fel büntető- vagy szabálysértési eljárás céljára, a felvételt a rögzítést követő 5 napon belül programtevékenység által a rendszer automatikusan megsemmisíti.

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

Cél

Direkt marketing

Jogi alap

a rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f) pontja

Személyes adatok listája

- keresztnév és vezetéknév

- cím

- telefon

- e-mail

Az érintett személyek kategóriái

ügyfél

Az átvevők kategóriái

Az Ön marketinggel kapcsolatos személyes adatait olyan partnereinknek továbbíthatjuk, akik a szolgáltató számára személyes adatkezelési részleges tevékenységet végeznek, különösen a marketing és az elégedettségmérés területén.

Közvetítők

-

A tárolás időtartama

a szerződéses vagy kereskedelmi kapcsolat ideje során

Határon átnyúló továbbítás

a személyes adatok nincsenek továbbítva harmadik országba

    5. Az érintett személy jogai

        5.1. A hozzájárulás visszavonásának joga - azokban az esetekben, amikor az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulást visszavonhatja elektronikus úton a meghatalmazott személy címére küldve, írásban, a hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítéssel vagy személyesen cégünk székhelyén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azon személyes adatok kezelésének jogszerűségét, amelyeket Önről az Ön hozzájárulása alapján dolgoztunk fel.
        5.2. A hozzáféréshez való jog- Önnek joga van az Önről rendelkezésünkre álló személyes adatatok másolatához, valamint tájékoztatáshoz arról, hogyan használjuk fel személyes adatait. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait írásban adjuk át Önnek, kivéve, ha más módon igényli ezek hozzáférését. Ha Ön elektronikus úton kérte ezt az információt, akkor amennyiben ez technikailag lehetséges, elektronikusan adjuk át Önnek.
        5.3. A módosításhoz való jog - ésszerű intézkedéseket teszünk az Önről rendelkezésünkre álló információk pontosságának, teljességének és időszerűségének biztosítására. Ha úgy gondolja, hogy az általunk tárolt információk pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, kérjük, ne habozzon kérni ezen információk módosítását, frissítését vagy kiegészítését.
        5.4. A törléshez való jog (elfelejtéshez) - Önnek jogában áll kérni a személyes adatainak törlését, például ha az Önről megszerzett személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés eredeti céljának teljesítéséhez. Az Ön jogát azonban az összes releváns körülmény fényében kell értékelni. Például előfordulhat, hogy bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségeink vannak, ami azt jelenti, hogy nem fogunk tudni eleget tenni kérésének.
        5.5. Az adatkezelés korlátozásának joga - bizonyos körülmények között jogosult arra, hogy a személyes adatai felhasználásának beszüntetését kérje tőlünk. Ilyen például, ha úgy gondolja, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontatlanok lehetnek, vagy ha úgy gondolja, hogy már nincs szükségünk a személyes adatai felhasználására.
        5.6. Az adathordozhatósághoz való jog - bizonyos körülmények között jogában áll kérni tőlünk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat továbbítsuk egy Ön által kiválasztott harmadik félnek. Az adathordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Ön hozzájárulásával vagy olyan szerződés alapján szereztünk meg, amelyben Ön is szerződő fél.
        5.7. A tiltakozáshoz való jog - Önnek jogában áll tiltakozni az adatok kezelése ellen, amely a jogos érdekeinken alapul. Abban az esetben, ha nincs nyomós jogos indokunk az adatkezelésre, és Ön él tiltakozási jogával, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük.

Ha úgy gondolja, hogy az Önről tárolt személyes adatok helytelenek vagy hiányosak, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Ha kifogást kíván emelni személyes adatainak kezelésével szemben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vállalatunk személyes adatok kezelését felügyelő munkatársával a [email protected] e-mail címen vagy írásban a következő címre:


KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893
027 44 Tvrdošín

Megbízottunk megvizsgálja a kifogását és együttműködik Önnel a probléma megoldásában.
Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait tisztességtelenül vagy jogellenesen kezeljük, panasszal élhet a felügyeleti szervnél, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. szám: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk.
Felülvizsgálva ekkor: 2022.2.9

Kedvezményeink

95 %-a a központi raktárkészletről elérhető

95 %-a a központi raktárkészletről elérhető

Tudjon meg többet
Ingyenes szállítás 100 000 Ft feletti vásárlás esetén.

Ingyenes szállítás 100 000 Ft feletti vásárlás esetén.

Tudjon meg többet
Garancia az áru visszatérítésére 60 napon belül

Garancia az áru visszatérítésére 60 napon belül

Tudjon meg többet
100 % pénzvisszafizetési garancia

100 % pénzvisszafizetési garancia

Tudjon meg többet
 • Nyelv
 • Termékek várnak rád az összehasonlítóban: Összehasonlítás

  Cookie-preferencia

  • Az ön magánszférája
  • Nélkülözhetetlen sütik
  • Teljesítmény sütik
  • Funkcionális sütik
  • Marketingsütik